மாற்றங்கள் எதனையும் மேற்கொள்ளாது கீழ் உள்ளவற்றினை பதிவிறக்கம் செய்து நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் க.பொ.த(சாதாரண) தர மாணவர்களின் பாடரீதியான புள்ளிகளை உட்செலுத்தி பதிவேற்றம் அல்லது மின்னஞ்சல் முகரிக்கும் அனுப்பபுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். பிரதி கல்விப் பணிப்பாளர்இ கல்வி அபிவிருத்தி

O/L – 2020 Marks Schedule Please Download & Fill Send to the mut@edudept.ep.gov

husainsir@gmail.com

Upload your Marks Schedule

Continue reading “மாற்றங்கள் எதனையும் மேற்கொள்ளாது கீழ் உள்ளவற்றினை பதிவிறக்கம் செய்து நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் க.பொ.த(சாதாரண) தர மாணவர்களின் பாடரீதியான புள்ளிகளை உட்செலுத்தி பதிவேற்றம் அல்லது மின்னஞ்சல் முகரிக்கும் அனுப்பபுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். பிரதி கல்விப் பணிப்பாளர்இ கல்வி அபிவிருத்தி”